folder Интегралне дозволе за управљање отпадом

документ Обавештење о поднетом захтеву за измену интегралне дозволе
документ Обавештење о поднетом захтеву за измену интегралне дозволе за управљање отпадом: "PNEUTECH" доо из Врбаса
pdf Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за управљање отпадом: „PANECO“ doo OGRANAK ZMAJEVO из Змајева
документ "PANECO" DОО OGRANAK ZMAJEVO-Обавештење о поднетом захтеву за измене у раду постојећег постројења за управљање неопасним отпадом и продужетак важења интегралне дозволе за управљање отпадом
документ “ECOLOGY SISTEM“ doo- OGRANAK “LOL MAGIC VRBAS” из Врбаса - интегрална дозвола за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (примарна сепарација, сабијање, балирање и припрема отпада за транспорт) у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада: "ECOLOGY SISTEM doo OGRANAK LOL MAGIC VRBAS
документ ЈКП КОМУНАЛАЦ-Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
документ "PNEUTECH" доо - Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
документ Обавештење о поднетом захтеву број 501-19/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о измени дозволе - ПАНЕКО доо
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за управљање отпадом - „PANECO“ ДОО, ПЈ ЗМАЈЕВО
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање потврде о изузимању од прибављања дозволе
pdf РЕШЕЊЕ о издавању интегралне дозволе зa транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе транспорт, привремено складиштење и механички третман (сепарација) отпада/интегрална дозвола
pdf РЕШЕЊЕ о издавању интегралне дозволе зa сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Врбас
pdf Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе оператеру "Pneutech" d.o.o. из Врбаса