Допринос за уређење грађевинског земљишта

Табеларни преглед коефицијената доприноса за уређивање грађевинскопг земљишта  по m² корисне површине

цена станова новоградње II полугодиште 2019 године ( рсд/ m2)

86.612,00

зона

I

II

III

IV

V

VI

VII

коефицијен зоне

0,1

0,08

0,065

0,05

0,04

0,03

0,004

Коефицијент намене

породично становање

главни

0,1774

1.536,50

1.229,20

998,72

768,25

614,60

460,95

61,46

помоћни 30%

0,05322

460,95

368,76

299,62

230,47

184,38

138,28

18,44

економски20%

0,03548

307,30

245,84

199,74

153,65

122,92

92,19

12,29

вишепородично становање

главни

0,2129

1.843,97

1.475,18

1.198,58

921,98

737,59

553,19

73,76

помоћни 30%

0,06387

553,19

442,55

359,57

276,60

221,28

165,96

22,13

комерцијана непокретност

главни

0,2661

2.304,75

1.843,80

1.498,08

1.152,37

921,90

691,42

92,19

помоћни30%

0,07983

691,42

553,14

449,43

345,71

276,57

207,43

27,66

остале намене

главни

0,0532

460,78

368,62

299,50

230,39

184,31

138,23

18,43

помоћни30%

0,01596

138,23

110,59

89,85

69,12

55,29

41,47

5,53

са попустом 30% за плаћење једнократно

цена станова новоградње II полугодиште 2019 године ( рсд/ m2)

86.612,00

зона

I

II

III

IV

V

VI

VII

коефицијен зоне

0,1

0,08

0,065

0,05

0,04

0,03

0,004

Коефицијент намене

породично становање

главни

0,1774

1.075,55

860,44

699,11

537,77

430,22

322,66

43,02

помоћни 30%

0,05322

322,66

258,13

209,73

161,33

129,07

96,80

12,91

Економски 20%

0,03548

215,11

172,09

139,82

107,55

86,04

64,53

8,60

вишепородично становање

главни

0,2129

1.290,78

1.032,62

839,01

645,39

516,31

387,23

51,63

помоћни 30%

0,06387

387,23

309,79

251,70

193,62

154,89

116,17

15,49

комерцијана непокретност

главни

0,2661

1.613,32

1.290,66

1.048,66

806,66

645,33

484,00

64,53

Помоћни 30%

0,07983

484,00

387,20

314,60

242,00

193,60

145,20

19,36

остале намене

главни

0,0532

322,54

258,03

209,65

161,27

129,02

96,76

12,90

Помоћни 30%

0,01596

96,76

77,41

62,90

48,38

38,71

29,03

3,87

 

За обрачун  доприноса  утврђују се следеће урбанистичке зоне:

ПРВА ЗОНА

Насеље Врбас: Блокови број 35, 36, 44, 45 оивичени улицама: Народног фронта, Густава Крклеца, Саве Ковачевића и Иве Лоле Рибара.

ДРУГА ЗОНА

Насеље Врбас: Блокови број 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, оивичени са северне стране каналом Бездан – Врбас са источне стране Бачком улицом, са јужне стране улицом Данила Бојовића, са западне стране улицом V Пролетерске бригаде.

ТРЕЋА ЗОНА

Насеље Врбас: Блок број 13, 14, 15, 16, 17, 24, 29, 30, 31, 38, 39, 47, 48, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, који су са севера оивичени каналом Бездан – Врбас, са истока улицама Петра Шегуљева и Бранка Радичевића, са југа пругом Врбас – Бечеј, са запада пругом Београд – Суботица изузев блокова који су припали другој и првој зони.

ЧЕТВРТА  ЗОНА

Насеље Врбас: Блок број 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 32, 40, 41, 57, 58, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, који су оивичени са севера границом грађевинског подручја од укрштања пруге Београд  –Суботица и пута за прву управу према болници у Виноградима укључујући и болницу, границом грађевинског подручја према истоку до улице Миливоја Чобанског, улицом Миливоја Чобанског до источне границе грађевинског подручја, границом грађевинског подручја са истока, југа и запада, каналом,  као и канал Бездан – Врбас до железничког моста и даље пругом Београд – Суботица изузев блокова који припадају првој, другој  и трећој зони.

  • Траса жељезничке пруге у обухвату грађевинског реона.

ПЕТА ЗОНА

  • Насеље Врбас: Блок број 3 и 4, 56, 64, 65, 72, 73, 81, 88, 89, 90, 96, 97, 98, источно од пруге Београд – Суботица и северно од канала Бездан – Врбас, као и блокови северно од улице Миливоја Чобанског.
  • Цело насеље Бачко Добро Поље.
  • Цело насеље Змајево.
  • Цело насеље Куцура.

ШЕСТА  ЗОНА

  • Цело насеље Савино Село.
  • Цело насеље Равно Село.

СЕДМА ЗОНА

  • Ванграђевински реон општине Врбас у којем је планским документом предвиђена изградња.
  • Насеље Косанчић.

Уколико је улица граница између две зоне цела јавна површина се сврстава у зону са већим коефицијентом намене.

Обала Великог бачког канала уколико није у обухвату блока сврстава се у зону блока који се непосредно граничи са обалом.

Укупно обрачунати допринос за уређивање грађевинског земљишта, умањује се за одређени проценат за земљиште које је непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, у складу са следећом табелом:

 

процентуално учешће

коефицијент комуналне опремљености

саобраћајница

20%

0,2

водовод

6%

0,06

канализација

8%

0,12

ел.мрежа

6%

0,08

 

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.