ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

У складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени лист општине Врбас“, број 22/2015), прописане су следеће локалне административне таксе за издавање локацијских услова: 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   3

ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

 

Таксa [РСД]

Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне инфраструктуре и прикључака на инфраструктурне објекте):

 

- за објекте до 30,00 m2

3.000,00

- од 31,00 m2 до 200,00 m2

5.000,00

- од 201,00 m2 до 400,00 m2

10.000,00

- од 401,00 m2 до 800,00 m2

13.000,00

- од 801,00 m2 до 2.000,00 m2

30.000,00

- од 2.001,00 m2 до 5.000,00 m2

35.000,00

- од 5.001,00 m2 до 20.000,00 m2

40.000,00

- преко 20.000,00 m2

50.000,00

Локацијски услови за прикључке на инфраструктурне објекте

3.000,00

Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 1.000,00 m (водовод, канализација, електромрежа, гасна мрежа, топловод, тт мрежа)

35.000,00

Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре преко 1.000,00 m

48.000,00

 

Прималац:                Општина Врбас

жиро рачун:              840-742251843-73

позив на број:          97   57-240