ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

Руководилац одељења: Смиљана Томашевић
Број телефона: 021/7954-049
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Заменик руководиоца: Амалија Ђоровић

 

  • Одељење за урбанизам и стамбене послове обавља управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено општини у области урбанизма, просторног планирања, стамбеној области, области грађења и експропријације.

  • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће за чије је спровођење у оквиру свог делокруга одговорно Одељење.

  • Врши стручне послове у вези обезбеђења просторно – планске документације, анализира и прати стање у области урбанизма, просторног планирања и пословног простора, предлаже решења за изградњу и уређење простора, коришћење и уређење градског грађевинског земљишта, изградње и уређења комуналне инфраструктуре, коришћење комуналних објеката, расподеле, продаје и коришћења пословног и стамбеног простора и становања, решава о управним стварима које се односе на експропријацију непокретности и административни пренос, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле, претварање права коришћења грађевинског земљишта у право својине, враћање задружне имовине земљорадничким задругама, послови легализације објеката.

  • Спроводи обједињену процедуру за издавање локацијских услова, издавање грађевинских дозвола, пријава радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, издавање грађевинске и употребне дозволе из своје надлежности као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту.

  • Врши имовинско правне послове у области експропријације, градског грађевинског земљишта, води евиденцију имовине локалне самоуправе и друге евиденције непокретности у складу са важећим законским прописима.

  • Пружа стручну помоћ у раду месних заједница из надлежности Одељења.

  • Врши административне и друге послове које му повери Скупштина Општине, председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.