Планска документација

Просторни планови

Измене и допуне просторног плана општине Врбас

Графика   Сл. лист

Просторни план општине Врбас

Графика Текст Сл. лист

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)

    Сл.гл.РС

 

 

Планови генералне регулације

План генералне регулације за насељено место Врбас

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације за насељено место Бачко Добро Поље

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта (2007)

Графика Текст Сл. лист

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Куцура (2012)

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације насеља Равно Село (2008)

Графика Текст Сл. лист

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Равно Село (2012)

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације насеља Савино Село са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта (2008)

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације насеља Змајево (2009)

Графика Текст Сл. лист

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Змајево (2012)

Графика Текст Сл. лист

Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас 11/14")

Графика Текст Сл. лист

 

 

Планови детаљне регулације

План детаљне регулације блока 35 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 3/05)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 6/07)

Графика Текст Сл. лист

Измене и допуне плана детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 2/11)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације градског гробља у Врбасу (блок 72)(„Сл. лист општине Врбас“ 3/07)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације блока број 96 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 4/10)

Графика Текст

Сл. лист

Сл. лист

План детаљне регулације дела блока 93 и блока 97 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 3/05)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас 18/08")

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације централног постројења за пречишћавање отпадних вода (цппов) Врбаса и куле у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 3/07)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације комплекса бензинске станице („Мандић“) са леве стране аутопута е-75 хоргош-суботица–београд на стационажи км 86+200 („Сл. лист општине Врбас“ 25/09)

Графика   Сл. лист

План детаљне регулације радне зоне у Врбасу у блоковима број „88,89,96,97 и 98“ („Сл. лист општине Врбас“ 8/12)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације блока 26 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас 18/15")

Графика   Сл. лист

План детаљне регулације блока 25 у Врбасу

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације дела радне зоне уз ДП IБ реда број 15 у к.о. Врбас-атар 

  Графика   Сл. лист

 

 

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 5247 К.О. Врбас-град за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет)

Преузми    

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 7765 К.О. Врбас-град за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+1) и гараже (П+0)

Преузми    

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 683/2 К.О. Врбас за изградњу објекта Одељења хемодијализе са пратећим садржајима

Преузми    

Урбанистички пројекат водозахвата

Преузми    

 

 

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.