Преглед најчешћих грешака подносиоца захтева у обједињеној процедури

Више пажње, мање муке:
10 НАЈЧЕШЋИХ ГРЕШАКА ПОДНОСИЛАЦА ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Најчешћи документи приложени без електронског потписа

 • пуномоћје
 • овлашћење за заступање инвеститора
 • извештај комисије за технички преглед
 • архивски пројекат
 • приложени докази о извршеним плаћањима
 • изјаве инвеститора, извођача и надзора
 • копије планова парцеле

 

 1. Приложен документ није оверен квалификованим електронским потписом
  Сви документи који се подносе треба да буду дигитално потписани, укључујући и доказе о извршеним плаћањима (уплатнице) и извештај са техничког прегледа.  Документе који су оригинално настали у папирном облику (на пример пуномоћје за подношење захтева) може дигитално потписати и лице које је обавило дигитализацију (скенирање), ако то чини у склопу обављања делатности (нпр. пројектантски биро који подноси захтев у име инвеститора).  Техничка документација која се доставља у .dwg или .dwf формату не мора бити дигитално потписана, ако је дигитално потписана верзија која се доставља у .pdf формату. Детаљно упутство о форматима електронских докумената техничке документације и њихово достављање у ЦЕОП-у можете преузети на http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00280/Uputstvo-formati-elektronskih-dokumenata-tehnicke-dokumentacije-i-dostavljanje-u-CEOP-u.pdf .
   
 2. Техничка документација није достављена у .dwg или .dwf формату
  Подносилац захтева техничку документацију доставља у .дwг или .дwф формату, који не мора бити електронски потписан, и у .pdf формату који мора бити електронски потписан. Изузетно, ако је техничка документација израђена пре 1. јануара 2016. године, а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у .dwg или .dwf формату, подносилац захтева може до 1. јануара 2018. године да ту документацију, поред у .pdf формату, достави и у папирној форми.  Подносилац може поднети техничку документацију само у .dwf или .dwg формату уколико је овај документ електронски потписан а у складу са http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00280/Uputstvo-formati-elektronskih-dokumenata-tehnicke-dokumentacije-i-dostavljanje-u-CEOP-u.pdf.
   
 3. Није достављен доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту
  Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту се подноси ако то право није уписано у јавну књигу (катастар непокретности).
   
 4. Није достављен доказ о уплати административне таксе у оригиналу
  Као доказ о уплати административне таксе сматра се скенирана уплатница, извод или потврда банке о извршеном преносу, односно други прописани доказ. Скениран и електронски потписан налог за пренос не представља доказ да је извршено плаћање.  Доказ о уплати мора бити дигитално потписан. Дигитално потписивање може извршити и правно или физичко лице које то чини у склопу обављања делатности (нпр, фирма која електронски подноси захтев у име инвеститора).   
   
 5. Није достављена  главна свеска и идејни пројекат, у форми електронског документа, у .pdf формату
  Садржина техничке документације мора бити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015 и 77/2015)

 6. Не постоји дигитализован печат пројектне организације, одговорног и главног пројектанта и печат инвеститора на прилогу одлуке о именовању главног пројектанта
  Дигитализовани печат се аплицира тако што се својеручни потпис и печат скенирају (празан папир на којем је отиснут печат и стављен потпис се скенира), а потом као дигитална слика инсертују у електронски документ, након чега се тај фајл сачува у одговарајућем формату (PDF или .dwg или .dwf), а потом електронски потписује. Инсертовање скенираног печата и својеручног потписа врши се кроз различите опције у зависности у ком програму се врши, на пример Word-u (insert/object/picture) или Adobe Acrobat Reader DC (Fill&Sign/Sign) или ACAD 2014 (Insert raster image regerence) итд. Напомињемо да не треба користити линковане или екстерно референциране фајлове. Детаљно упутство о форматима електронских докумената техничке документације и њихово достављање у ЦЕОП-у можете преузети на http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00280/Uputstvo-formati-elektronskih-dokumenata-tehnicke-dokumentacije-i-dostavljanje-u-CEOP-u.pdf.
   
 7. Лице које је потписало захтев није овлашћено да може бити подносилац захтева („Захтев је поднет у своје име а у Главној свесци се наводи име инвеститора“)
  Захтев може потписати лице које је и подносилац захтева, или лице које подноси захтев у његово име. У овом другом случају, потребно је приложити пуномоћје које је дигитално потписано од стране правног или физичког лица које то чини у склопу обављања делатности (нпр, фирме која електронски подноси захтев у име инвеститора). 
   
 8. На приложеним документима у .пдф формату који су електронски потписани, недостају својеручни потписи одговорног лица пројектанта и одговорних пројектаната
  Видети тачку 6. овог документа.  
   
 9. Изабран погрешан надлежни орган 

 10. Информације из захтева и из приложених докумената се разликују (адреси објекта, површини катастарске парцеле, броју постојећих објеката на парцели, њиховој бруто површини).