Таксе за озакоњење објеката

 ВИСИНА ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 

ПОВРШИНА И НАМЕНА ОБЈЕКТА

ИЗНОС [дин.]

у корист буџета

ИЗНОС ПО КОРИСНИЦИМА

ЖИРО РАЧУН

ПОЗИВ НА БРОЈ

1.

Породичан објекат или стан, корисне површине до 100m2, помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове из члана 145. Закона о планирању и изградњи

5.000,00

Општине Врбас

3.500,00

840-742255843-04

57-240

АП Војводине

750,00

840-742233843-44

57-240

Републике Србије

750,00

840-742224843-78

57-240

2.

Породичан стамбени објекат и станови корисне површине од 100m2 до 200m2

15.000,00

Општине Врбас

10.500,00

840-742255843-04

57-240

АП Војводине

2.250,00

840-742233843-44

57-240

Републике Србије

2.250,00

840-742224843-78

57-240

3.

Породичан стамбени објекат и станови корисне површине од 200m2 до 300m2

20.000,00

Општине Врбас

14.000,00

840-742255843-04

57-240

АП Војводине

3.000,00

840-742233843-44

57-240

Републике Србије

3.000,00

840-742224843-78

57-240

4.

Породичан стамбени објекат корисне површине преко 300m2

50.000,00

Општине Врбас

35.000,00

840-742255843-04

57-240

АП Војводине

7.500,00

840-742233843-44

57-240

Републике Србије

7.500,00

840-742224843-78

57-240

5.

Стамбени и стамбено пословни објекат намењени тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине до 500m2 и комерцијалне објекте до 500m2

250.000,00

Општине Врбас

175.000,00

840-742255843-04

57-240

АП Војводине

37.500,00

840-742233843-44

57-240

Републике Србије

37.500,00

840-742224843-78

57-240

6.

Стамбени и стамбено пословни објекат намењени тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 500m2 до 1000m2 и комерцијалне објекте од 500m2 до 1000m2

500.000,00

Општине Врбас

350.000,00

840-742255843-04

57-240

АП Војводине

75.000,00

840-742233843-44

57-240

Републике Србије

75.000,00

840-742224843-78

57-240

7.

Стамбени и стамбено пословни објекат намењени тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 1000m2 до 1500m2 и комерцијалне објекте од 1000m2 до 1500m2

1.000.000,00

Општине Врбас

700.000,00

840-742255843-04

57-240

АП Војводине

150.000,00

840-742233843-44

57-240

Републике Србије

150.000,00

840-742224843-78

57-240

8.

Стамбени и стамбено пословни објекат намењени тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине преко 1500m2 и комерцијалне објекте преко 1500m2

3.000.000,00

Општине Врбас

2.100.000,00

840-742255843-04

57-240

АП Војводине

450.000,00

840-742233843-44

57-240

Републике Србије

450.000,00

840-742224843-78

57-240

 

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.