pdf ВОДИЧ КРОЗ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ: Од идеје до употребе објекта

Овај водич је информативног карактера и узима у обзир стање прописа од 1. јануара 2016. године.

alt

ПЕТ КОРАКА ОД ИДЕЈЕ ДО УПОТРЕБЕ ОБЈЕКТА

 1. Издавање Информације о локацији

У захтеву за издавање информације о локацији потребно је унети податке о врсти радова који се изводе, нпр. изградња новог објекта, доградња, реконструкција и сл. Захтев се, заједно са доказом о уплати одговарајућих административних такси, предаје Општинској управи на шалтеру број 12, а може се послати поштом на адресу: Маршала Тита 89, 21460 Врбас, или на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Образац захтева са упутством о уплати такси, може се преузети на електронској адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/zahtevi или лично, на шалтеру број 12.

Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели на основу планског документа, а нарочито: заузеће парцеле, максималну површину, спратност и намену објекта (приземље, поткровље и високо поткровље  такође спадају у максимално дозвољену површину објеката) и др.

Општинска управа је дужна да у року од осам радних дана од дана подношења уредног  захтева, изда Информацију о локацији.

 

ИЗДАВАЊА АКАТА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

 1. Издавање Локацијских услова

Потребна документација која се прилаже уз захтев:

 • Идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и
 • Доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади за Централну евиденцију, за које можете преузети упутство о плаћању таксе на електронској адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/e-dozvole/dok/tarifa-taksi-u-objedinjenoj-proceduri и доказ о плаћеној локалној административној такси за издавање локацијских услова, за коју можете преузети  упутство о плаћању таксе на електроснској адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/e-dozvole/dok/lokalna-administrativna-taksa-za-izdavanje-lokacijskih-uslovа .

Документација неопходна за добијање локацијских услова је прописана Законом о планирању и изградњи. Инвеститор доставља захтев са Идејним решењем (које мора бити израђено од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са Законом) у електронској форми преко Агенције за привредне регистре (АПР).

Након што Општинска управа установи да је захтев уредан и потпун, по службеној дужности прибавља копију плана парцеле, извод из катастра подземних инсталација од РГЗ Службе за катастар Врбас и претходне услове за прикључење објекта на инфраструктурну мрежу од надлежних јавних и јавних комуналних предузећа и других установа и служби, у зависности од намене објекта и локације, у року од 15 дана. Уколико је потребно, због врсте радова и врсте објеката, Општинска управа је дужна да се обрати и другим институцијама ради исходовања претходних услова, и то: Министарству унутрашњих послова, Одсеку за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Заводу за заштиту споменика културе, ЈВП „Воде Војводине“, итд.

Оквирна цена израде претходних услова за прикључење објеката на инфраструктуру и издавања копије плана је од 3.000,00 до 10.000,00 динара, док претходни услови који се прибављају од других институција могу износити и преко 100.000,00 динара (МУП Сектор за ванредне ситуације, ЈВП „Воде Војводине“, итд).

Општинска управа је дужна да у року од 21 радног дана од дана подношења уредног захтева, односно прибављања услова и података које прибавља по службеној дужности, изда локацијске услове. Пре издавања локацијских услова, Инвеститор је дужан да измири све трошкове израде претходних услова и других аката прибављени по службеној дужности.

Локацијски услови важе две године.

 1. Издавање Грађевинске дозволе, односно Решења о одобрењу за извођење радова (по члану 145. Закона о планирању и изградњи)

Потребна документација која се прилаже уз захтев:

А. Грађевинска дозвола

 • Пројекат за грађевинску дозволу и Извод из пројекта, израђени у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
 • Остали докази: Сагласност осталих сувласника, оверена у складу са Законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву; Уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, ако се врши доградња, у складу са Законом о одржавању стамбених зграда; Уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји; Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима; Енергетску дозволу, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе; Решење надлежног органа Општинске управе Врбас о процени утицаја пројекта на животну средину, за објекте за које постоји обавеза у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и
 • Доказ о уплати прописаних такси за подношење захтева, за решење и накнаде за Централну евиденцију, за које упутство за плаћање можете преузети на електронској адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/e-dozvole/dok/tarifa-taksi-u-objedinjenoj-proceduri 

Б. Решење о одобрењу извођења радова (по члану 145. Закона о планирању и изградњи)

 • Идејни пројекат/Технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању и уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом, израђени у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
 • Остали докази: Сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са Законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву; Уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, ако се врши реконструкција, санација, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, у складу са Законом о одржавању стамбених зграда; Уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји; Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима, Оверену сагласност сувласника уколико се радови изводе на грађ. земљишту или објекту које је у сувласништву више лица и
 • Доказ о уплати прописаних такси за подношење захтева, за решење и накнаде за Централну евиденцију, за које упутство за плаћање можете преузети на електронској адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/e-dozvole/dok/tarifa-taksi-u-objedinjenoj-proceduri 

Документација неопходна за добијање грађевинске дозволе или решења о одобрењу за извођење радова (по члану 145. Закона о планирању и изградњи) је прописана Законом. Инвеститор доставља захтев у електронској форми преко Агенције за привредне регистре (АПР).

Након што Општинска управа установи да је захтев уредан и потпун, по службеној дужности прибавља доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи. Висина таксе за издавање власничког листа, који се прибавља од надлежног РГЗ СКН Врбас, је око 1.200,00 динара. Инвеститору се, у овом поступку, утврђује и износ доприноса за уређење грађевинског земљишта, на основу параметара приказаних на електронској адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/e-dozvole/dok/doprinos-za-uredjenje-gradjevinskog-zemljista у складу са Законом и општинској Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Приликом подношења захтева, Инвеститор је дужан да се изјасни да ли ће допринос платити једнократно или у ратама.

Општинска управа је дужна да у року од 5 радних дана од дана подношења уредног захтева, односно прибављања власничког листа по службеној дужности, изда грађевинску дозволу.

Издата грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова, постаје правоснажно након истека рока за жалбу од 8 дана, од дана објављивања решења, под условом да није изјављена жалба на решење.  Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.

 1. Пријава радова, пријава завршетка израде темеља, пријава завршетка објекта у конструктивном смислу и прикључење на инфраструктуру

Пре почетка извођења радова, Инвеститор је дужан да изврши пријаву радова на основу Закона о планирању и изградњи, а да у току градње пријави завршетак израде темеља и завршетак објекта у конструктивном смислу.

Потребна документација која се прилаже уз захтев:

А) за пријаву радова

 • Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно, средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате и доказ о уплати прве рате;
 • Типски уговор за изградњу прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, који је оператер дистрибутивног система ел.енергије доставио инвеститору уз услове за пројектовање и прикључење;
 • Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину и
 • Доказ о плаћеним прописаним таксама, за које се упутство о плаћању може преузети на електронској адреси општине https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/e-dozvole/dok/tarifa-taksi-u-objedinjenoj-proceduri

Б) за пријаву завршетка израде темеља

 • Изјава о завршетку израде темеља одговорног извођача радова;
 • Геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова и
 • Доказ о уплати прописаних такси.

В) за пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу

 • Изјава о завршетку изградње објекта у конструктивном смислу одговорног извођача радова и
 • Доказ о уплати прописаних такси.

Документација неопходна за издавање потврде о пријави радова, пријави завршетка темеља и пријави објекта у конструктивном смислу прописана је Законом о планирању и изградњи. Инвеститор доставља захтев у електронској форми преко Агенције за привредне регистре (АПР).

Након што Општинска управа установи да је захтев уредан и потпун, издаје тражену потврду, најкасније у року од 2 радна дана од дана подношења уредног захтева.

Г) за прикључење објекта на инфраструктуру

 • Сепарат пројекта изведеног објекта/пројекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима, којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака;
 • Доказ о уплати накнаде за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру (уколико је та накнада плаћена у износу наведеном у локацијским условима). Напомена: Уколико инвеститор жели да ову накнаду плати тек након пријема коначног обрачуна, у складу са сепаратом из пројекта изведеног објекта, потребно је да то наведе у захтеву и
 • Доказ о плаћеним прописаним таксама, за које се упутство о плаћању може преузети на електронској адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/e-dozvole/dok/tarifa-taksi-u-objedinjenoj-proceduri

 

 1. Издавање Употребне дозволе

Потребна документација која се прилаже уз захтев:

 • Пројекат за извођење, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
 • Извештај комисије за технички преглед, са предлогом за издавање употребне дозволе;
 • Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
 • Елаборат геодетских радова за подземне инсталације;
 • Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата и
 • Доказ о плаћеним административним таксама, за које се упутство о плаћању може преузети на електронској адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/e-dozvole/dok/tarifa-taksi-u-objedinjenoj-proceduri

Потребна документација која се прилаже уз захтев за објекте класе А:

 • Геодетски снимак изведеног објкета на парцели на овереној катастарско- топографској подлози;
 • Потврда одговорног извођача радова;
 • Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
 • Елаборат геодетских радова за подземне инсталације;
 • Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата и
 • Доказ о плаћеним административним таксама.

Документација неопходна за добијање употребне дозволе је прописана Законом о планирању и изградњи. Инвеститор доставља захтев у електронској форми преко Агенције за привредне регистре (АПР).

Након што Општинска управа установи да је захтев уредан и потпун, у року од 5 радних дана од дана подношења уредног захтева, издаје употребну дозволу, која постаје правоснажна након истека рока за жалбу од 8 дана, од дана објављивања, под условом да није изјављена жалба на решење.