ТАРИФА ТАКСИ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

(ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, НАДГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА, ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ИЗРАДУ УСЛОВА И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД
 • Локална административна такса
  прималац: Општина Врбас
  рачун прималаца:  840-742251843-73 са позивом на број:  9757-240
  - за услове према тарифама локалних административних такси, у зависности од величине и намене објекта 
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позивати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне Регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 РСД
  - за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 РСД

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана

 

 

2. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

(ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА И НАДГРАДЊА)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката у износу од 330,00 РСД
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 480,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 3.880,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 5.820,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 3.000,00 РСД
  - за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 5.000,00 РСД 

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

 • Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана.

 

 

2.1. ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

(ИЗГРАДЊА ИЗ ЧЛАНА 147. ЗПИ)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката у износу од 330,00РСД
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 480,00 РСДза класе објеката из категорије „А“
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 3.880,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 5.820,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 РСД

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана

 

 

2.2. ОДОБРЕЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗПИ
(РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, ПРОМЕНА НАМЕНЕ БЕЗ/СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДР.)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца: 840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката у износу од 330,00 РСД
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца: 840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 480,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
  - за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 3.880,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 5.820,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 2.000,00 РСД

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана

 

 

2.3. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 500,00 РСД

 

3. ПРИЈАВА РАДОВА

(У СКЛАДУ СА ИЗДАТОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ, РЕШЕЊЕМ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ)

ИЗДАВАЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЗА ПОТВРДУ И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД 
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за потврду о пријави радова у износу од 980,00 РСДза класе објеката из категорије „А“
  - за потврду о пријави радова у износу од 4.850,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за потврду о пријави радова у износу од 5.820,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 

Висина накнаде за ЦЕОП(позвати се на привремени број захтева)
прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
- висина накнаде је 500,00 РСД

 

3.1. ПРИЈЕМ ИЗЈАВЕ О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

ИЗДАВАЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЗА ПОТВРДУ И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД 
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за потврду о пријему изјаве о завршетку израде темеља/завршетку објекта у конструктивном смислу у износу од 1.460,00 РСДза класе објеката из категорије „А“
  - за потврду о пријави радова у износу од 2.910,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за потврду о пријави радова у износу од 3.880,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“

Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
- висина накнаде је 500,00 РСД

 

4. ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ИЗ ЧЛАНА 133. ЗА КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА)

ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД

Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
- висина накнаде је 500,00 РСД

 

 

5. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:

ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев у износу од 330,00 РСД
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење којим се одобрава употреба у износу од 1.940,00 РСДза класе објеката из категорије „А“
  - за решење којим се одобрава употреба у износу од 9.710,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за решење којим се одобрава употреба у износу од 19.420,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - за издавање и измену употребне дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 РСД
  - за издавање и измену употребне дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 РСД 

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана

  

6. ПОКРЕТАЊЕ ЖАЛБЕ

ПОДНОШЕЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за жалбу у износу од 490,00 РСД
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 500,00 РСД

 

6.1. ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

ПОДНОШЕЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Локална административна такса
  прималац: Општина Врбас
  рачун прималаца:  840-742251843-73 са позивом на број:  97  57-240
  - за приговор у износу од 420,00 РСД
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 500,00 РСД

 

7. ОСТАЛО

ОДУСТАНАК, ИСПРАВАК ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ, ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ И СЛ. ПО ЗАХТЕВУ, ДОК КЛАУЗУЛА ПРАВОСНАЖНОСТИ НЕМА ТАКСИ. 

ПОДНОШЕЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев у износу од 330,00 РСД 
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење у износу од 570,00 РСД 
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 500,00 РСД

  

НАПОМЕНE:

 1. Републичке административне таксе се могу прилагати у збиру, на једној уплатници.
 2. Плаћање се примењује у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), до измене и усклађивања Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005, 101/2005 -др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин.изн., 55/2012 -усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин.изн., 65/2013 -др. закон, 57/2014 -усклађени дин.изн., 45/2015 -усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -усклађени дин.изн., 61/2017 -усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 -усклађени дин.изн. 89/2019, 90/2019 -испр., 98/2020 -усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021 -усклађени дин.изн.).
 3. Приликом подношења захтева, преко централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС), на адреси https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home , добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада, укључујући и накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП).
 4. Код сваког поновљеног захтева поново се плаћа такса за Централну евиденцију обједињене процедуре и Републичка административна такса.
 5. Код усаглашеног захтева, а у вези издавања и измене решења о грађевинској дозволи, издавања и измене решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и издавања решења о употребној дозволи, не плаћа се такса за Централну евиденцију обједињене процедуре уколико је такса за решење по захтеву већ уплаћена.

 

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.