ТАРИФА ТАКСИ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

(ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, НАДГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА, ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ИЗРАДУ УСЛОВА И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД
 • Локална административна такса
  прималац: Општина Врбас
  рачун прималаца:  840-742251843-73 са позивом на број:  9757-240
  - за услове према тарифама локалних административних такси, у зависности од величине и намене објекта 
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позивати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне Регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 РСД
  - за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 РСД

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана

 

 

2. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

(ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА И НАДГРАДЊА)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката у износу од 330,00 РСД
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 480,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 3.880,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 5.820,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 3.000,00 РСД
  - за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 5.000,00 РСД 

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

 • Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана.

 

 

2.1. ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

(ИЗГРАДЊА ИЗ ЧЛАНА 147. ЗПИ)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката у износу од 330,00РСД
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 480,00 РСДза класе објеката из категорије „А“
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 3.880,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 5.820,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 РСД

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана

 

 

2.2. ОДОБРЕЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗПИ
(РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, ПРОМЕНА НАМЕНЕ БЕЗ/СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДР.)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца: 840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката у износу од 330,00 РСД
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца: 840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 480,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
  - за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 3.880,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 5.820,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 2.000,00 РСД

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана

 

 

2.3. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 500,00 РСД

 

3. ПРИЈАВА РАДОВА

(У СКЛАДУ СА ИЗДАТОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ, РЕШЕЊЕМ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ)

ИЗДАВАЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЗА ПОТВРДУ И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД 
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за потврду о пријави радова у износу од 980,00 РСДза класе објеката из категорије „А“
  - за потврду о пријави радова у износу од 4.850,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за потврду о пријави радова у износу од 5.820,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 

Висина накнаде за ЦЕОП(позвати се на привремени број захтева)
прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
- висина накнаде је 500,00 РСД

 

3.1. ПРИЈЕМ ИЗЈАВЕ О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

ИЗДАВАЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЗА ПОТВРДУ И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД 
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за потврду о пријему изјаве о завршетку израде темеља/завршетку објекта у конструктивном смислу у износу од 1.460,00 РСДза класе објеката из категорије „А“
  - за потврду о пријави радова у износу од 2.910,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за потврду о пријави радова у износу од 3.880,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“

Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
- висина накнаде је 500,00 РСД

 

4. ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ИЗ ЧЛАНА 133. ЗА КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА)

ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев за све врсте објеката: 330,00 РСД

Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
- висина накнаде је 500,00 РСД

 

 

5. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:

ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев у износу од 330,00 РСД
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење којим се одобрава употреба у износу од 1.940,00 РСДза класе објеката из категорије „А“
  - за решење којим се одобрава употреба у износу од 9.710,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
  - за решење којим се одобрава употреба у износу од 19.420,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - за издавање и измену употребне дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 РСД
  - за издавање и измену употребне дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 РСД 

УСАГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВА:

Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана

  

6. ПОКРЕТАЊЕ ЖАЛБЕ

ПОДНОШЕЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за жалбу у износу од 490,00 РСД
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 500,00 РСД

 

6.1. ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

ПОДНОШЕЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Локална административна такса
  прималац: Општина Врбас
  рачун прималаца:  840-742251843-73 са позивом на број:  97  57-240
  - за приговор у износу од 420,00 РСД
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 500,00 РСД

 

7. ОСТАЛО

ОДУСТАНАК, ИСПРАВАК ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ, ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ И СЛ. ПО ЗАХТЕВУ, ДОК КЛАУЗУЛА ПРАВОСНАЖНОСТИ НЕМА ТАКСИ. 

ПОДНОШЕЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП: 

 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240
  - за захтев у износу од 330,00 РСД 
 • Републичка административна такса
  прималац: Република Србија
  рачун прималаца:  840-742221843-57 са позивом на број:  97  57-240
  - за решење у износу од 570,00 РСД 
 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)
  прималац: Агенција за привредне регистре
  рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а
  - висина накнаде је 500,00 РСД

  

НАПОМЕНE:

 1. Републичке административне таксе се могу прилагати у збиру, на једној уплатници.
 2. Плаћање се примењује у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), до измене и усклађивања Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005, 101/2005 -др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин.изн., 55/2012 -усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин.изн., 65/2013 -др. закон, 57/2014 -усклађени дин.изн., 45/2015 -усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -усклађени дин.изн., 61/2017 -усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 -усклађени дин.изн. 89/2019, 90/2019 -испр., 98/2020 -усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021 -усклађени дин.изн.).
 3. Приликом подношења захтева, преко централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС), на адреси https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home , добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада, укључујући и накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП).
 4. Код сваког поновљеног захтева поново се плаћа такса за Централну евиденцију обједињене процедуре и Републичка административна такса.
 5. Код усаглашеног захтева, а у вези издавања и измене решења о грађевинској дозволи, издавања и измене решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и издавања решења о употребној дозволи, не плаћа се такса за Централну евиденцију обједињене процедуре уколико је такса за решење по захтеву већ уплаћена.