pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-20/2019-IV/05

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-20/2019-IV/05
Датум: 2.8.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња транспортног цевовода, западни крак- 1: Врбас-Куцура, на територији општине Врбас, на катастарским парцелама број: 1848, 1849, 1850, 2199, 3433, 2181, 3162, 3097, 3094/1, 3430, 2157, 3428, 2152 и 3163 све к.о. Врбас-атар и део катастарских парцела број: 1939, 1939/1, 1807/1, 2890, 1943/2, 1922/18 и 263/1 све к.о. Куцура, у укупној дужини цевовода 6933,7 m, који је поднео носилац пројекта ОПШТИНА ВРБАС, Маршала Тита 89, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-20/2019-IV/05 од 30.7.2019. године.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-20/2019-IV/05 од 30.7.2019. године, донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије и истим су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања, у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 1, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).