pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину - Број: 501-16/2019-IV/05

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Oдсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-16/2019-IV/05
Датум: 27.6.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је у поступку одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, Студија- измењена и допуњена од јуна 2019. године (Агенција за пословне услуге „Козомора“ доо из Новог Сада, Косовска 1), за чије одлучивање је захтев поднео носилац пројекта „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ дoo из Врбаса, Атар 5. Реон, донело Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-16/2019-IV/05 од 24.6.2019. године.

Решењем о сагласности на предметну студију:

 1. Дата је сагласност на Студију-измењена и допуњена од јуна 2019. године.
   
 2. Обавезан је носилац пројекта, „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ дoo из Врбаса, да пројекат изведе и редовно експлоатише у свему у складу са постојећим мерама и условима за заштиту животне средине и посебно предвиђеним мерама за ову врсту пројекта, за околности дефинисане у предметној Студији- измењена и допуњена, поглавља 7. – Процена утицаја на животну средину у случају удеса и 8. - Опис мера за спречавање, смањење и отклањање штетног утицаја пројекта на животну средину :
 • Мере предвиђене законом и другим прописима;
 • Мере у случају пожара;
 • Мере у циљу спречавања хаварије при раду спалионице;
 • Мере у циљу спречавања цурења расхладног флуида;
 • Мере за заштиту вода;
 • Мере за заштиту ваздуха;
 • Планови и техничка решења заштите животне средине (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материјала, рекултивација, санација)
 • Мере у случају затварања;
 • Мере превенције, приправности и одговорност на удес као и мере отклањања последица удеса односно санације;
 • Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину.
 1. Обавезује се носилац пројекта „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ дoo из Врбаса, да при раду постројења и по трајном престанку рада истог спроводи Програм праћења утицаја на животну средину дефинисаног у предметној Студији-измењена и допуњена, тачка 9. и добијене податке редовно доставља Агенцији за заштиту животне средине и надлежном органу за заштиту животне средине

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта је коначно. Против овог решења, подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор, сходно одредбама члана 26. Закона о процени утицаја на животну средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 1, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).