pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-18/2019-IV/05

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-18/2019-IV/05
Датум: 27.6.2019. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња две УЛО хладњаче и три складишта са температурним режимом за поврће, на локацији у Равном Селу, потез Ливаде 1, на катастарској парцели број 3866/1 к.о. Равно Село, који је поднео носилац пројекта OZZ “CASTRO-COP” из Кулпина, Маршала Тита 86, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-18/2019-IV/05 од 26.6.2019. године.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије. Истим Решењем су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 1, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).