pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-13/2019-IV/05

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-13/2019-IV/05
Датум: 6.5.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња транспортног цевовода, западни крак- 2: Куцура-Савино Село, на територији општине Врбас, на потезу Куцура-Савино Село, на катастарским парцелама број: 263/1, 1922/18, 1983, 1164/16, 1164/15, 1164/14, 1164/13, 1164/12, 1164/11, 1165/19, 1165/18, 1165/17, 1165/16, 1165/15, 1165/14, 1165/13, 1165/12  и 1165/11 к.о. Куцура и на деловима катастарских парцела број: 3777, 3758, 1029, 3148/1, 3147/1 и 2945/3 к.о. Савино Село, са прикључцима, у Куцури на катастарским парцелама број 263/1 и 263/3 к.о. Куцура и у Савином Селу на катастарској парцели број 2945/3 к.о. Савино Село, укупне дужине 6976 m, који је поднео носилац пројекта ЈКП „КОМУНАЛАЦ ВРБАС“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87, који је одређен на основу Закључка Општинског већа Општине Врбас, број 06.4-67/2019-III/02 од 9.4.2019. године, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-13/2019-IV/05 од 25.4.2019. године.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-13/2019-IV/05 од 25.4.2019. године, донета је одлука којом је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије и истим су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у року од 15 дана од дана објављивања, у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 3, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).