pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, носиоца пројекта ВИП Мобиле доо из Београда

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-22/2018-IV/05
Датум: 10.1.2018. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Додавање система новим изворима LTE800 укупне ефектне израчне снаге (S1-295 W + S2-281,7 W + S3-295 W)  и LTE1800 укупне израчне снаге (S1-335,1 W + S2-335,1 W + S3-335,1 W) на постојећој радио базној станици „NS2117_1 NS VRBAS_ZAPAD“ GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE1800/LTE800 јавне мобилне телефоније, на локацији у Врбасу, Саве Ковачевића 46, на катастарској парцели број 6003/2 к.о. Врбас-град, који је поднео носилац пројекта „VIP MOBILE“ doo из Новог Београда, Милутина Миланковића 1ж, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-22/2018-IV/05 од 8.1.2018. године.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-22/2018-IV/05 од 8.1.2018. године, донета је одлука којом је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије и истим су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 1, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).