pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "ДИЈАГОНАЛА СОЛАР" доо- изградња соларне елктране "Сунчица 4" у Куцури

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбенo-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 001793036 2024 09122 004 003 380 001
Датум: 13.6.2024. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа општине Врбас, Одељење урбанизам и просторно планирање, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је за поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња Фотонапонске електране „Сунчица 5“ снаге 9990 kW у Куцури, на катастарским парцелама број 1912/111, 191/112, 1912/113, 1912/114 и 1912/115 све у к.о. Куцури, који је поднео носиоц пројекта, “DIJAGONALA SOLAR” DOO из Нови Сад, Булевар Патријарха Павла број 85, у поступку одлучивања, донело Решење о потреби процене утицаја на животну средину од 10.6.2024. године. у складу са чланом 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008) и чланом 136. („Сл. гласник РС“, број 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда засебне студије о процени утицаја на животну средину. Истим Решењем су прописане минималне опште мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.