документ ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - ЈКП "Комуналац Врбас" из Врбаса

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-13/2019-IV/05
Датум: 11.4.2019. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 

 Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, ЈКП „КОМУНАЛАЦ ВРБАС“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87, на основу Закључка Општинског већа Општине Врбас, број 06.4-67/2019-III/02 од 9.4.2019. године поднео овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња транспортног цевовода, западни крак- 2: Куцура-Савино Село, на територији општине Врбас, на потезу Куцура-Савино Село, на катастарским парцелама број: 263/1, 1922/18, 1983, 1164/16, 1164/15, 1164/14, 1164/13, 1164/12, 1164/11, 1165/19, 1165/18, 1165/17, 1165/16, 1165/15, 1165/14, 1165/13, 1165/12  и 1165/11 к.о. Куцура и на деловима катастарских парцела број: 3777, 3758, 1029, 3148/1, 3147/1 и 2945/3 к.о. Савино Село, са прикључцима, у Куцури на катастарским парцелама број 263/1 и 263/3 к.о. Куцура и у Савином Селу на катастарској парцели број 2945/3 к.о. Савино Село.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 3, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009) и биће објављено на сајту Oпштине Врбас.