документ Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта, који је поднео носилац пројекта "ЛИБЕЛА ПРОДУКТ" из Змајева

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-23/2018-IV/05
Датум: 11.1.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „ЛИБЕЛА ПРОДУКТ“ дoo из Змајева, Војвођанске бригаде 71, поднео овом одељењу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња сушаре за житарице у склопу силоса за житарице 6х2700 m2 + 2х1250 m2, укупног капацитета 24 t/h (при редукцији влаге кукуруза са 28% на 14%), на локацији у Куцури, некатегорисани пут Куцура-Кула, на катастарској парцели број П  1915/319 к.о. Куцура.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 1, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА,
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић