ПРОФЕСИОНАЛНИ УРАВНИК

Професионални управник је физичко лице које је стекло лиценцу за обављање послова управљања зградом. Да би стекао квалификацију професионалног управника неопходно је да испуњава следеће услове:

  1. има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
  2. положи испит за професионалног управника и стекне лиценцу у складу са овим законом;
  3. упише се у регистар који води Привредна комора Србије.

Послови управљања могу бити поверени професионалном управнику одлуком стамбене заједнице или одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе у случају принудне управе.

Принудна управа у стамбеној заједници је управа која се уводи стамбеној заједници као правном лицу уколико није организовано управљање и изабран управник у складу са законом којим се уређује област становања. Поступак се покреће подношењем пријаве надлежног инспектора или власника посебног дела, а овај поступак води надлежна локална самоуправа која именује професионалног управника из Регистра професионалних управника који води Привредна комора Србије.

Професионални управник именован у поступку принудне управе је лице које је стекло квалификацију професионалног управника, запослено је или ангажовано код организатора професионалног управљања и изабрано је из Регистра професионалних управника у поступку увођења принудне управе стамбеној заједници која није организовала управљање у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Привредна комора Србије издаје и одузима лиценцу за професионалног управника у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Регистар професионалних управника је јавна евиденција коју води Привредна комора Србије, а која садржи личне податке о професионалним управницима као и податке о уговорима које је склопила стамбена заједница са организатором професионалног управљања.

Регистар професионалних управника за сваког професионалног управника садржи:

  • списак активних уговора са стамбеним заједницама;
  • списак истеклих уговора са стамбеним заједницама;
  • списак раскинутих уговора са стамбеним заједницама.

Уговор о поверавању послова управљања професионалном управнику закључује се у писаној форми, између стамбене заједнице, односно лица овлашћеног од стране стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, односно његовог заступника.

Професионални управник поред послова управника зграде (активности као што су организовање одржавања зграде, одлучивање о коришћењу финансијских средстава и обезбеђивања коришћења зграде, као и друга питања од значаја за управљање зградом) врши и следеће послове: стара се о одржавању земљишта које служи за редовну употребу зграде, прима пријаве кварова или других проблема (непоштовање кућног реда, бука и други штетни утицаји у згради) сваким даном у недељи у периоду од 00-24 часа, на основу примљене пријаве обавештава и захтева предузимање одговарајућих мера од надлежног органа, евидентира сваку примљену пријаву са подацима о проблему и времену пријема, као и са другим подацима ако су познати (име и презиме подносиоца пријаве, лицу које је узроковало проблеме и друго), обезбеђује извршење радова на хитним интервенцијама, предлаже скупштини стамбене заједнице висину накнаде за одржавање заједничких делова зграде и земљишта на основу најмање три прикупљене понуде од лица која се баве одржавањем заједничких делова зграде и земљишта.

Накнада за послове професионалног управљања исплаћује се организатору професионалног управљања, а он измирује обавезе плаћања накнаде према професионалном управнику. У случају принудно постављеног професионалног управника, висина накнаде коју ће плаћати власници посебних делова одређује се одлуком јединице локалне самоуправе.

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.