ПОТРЕБНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна документација.

 

За стамбену заједницу која има управника:

а. пријаву подноси изабрани управник

 1. записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева и
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

б. пријаву подноси друго овлашћено лице

 1. записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у Регистар;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева и
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 

За стамбену заједницу која има професионалног управника:

 1. записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 2. уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева и
 4. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 

За стамбену заједницу која има професионалног управника именованог у поступку принудне управе (пријаву подноси именовани професионални управник):

 1. решење надлежног органа локалне самоуправе о именовању професионалног управника за принудну управу;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева и
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

 

За регистрацију промене података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о насталим променама:

 1. записник са седнице на којој је донета одлука о формирању нове стамбене заједнице (уз белешку о поништавању претходне стамбене заједнице), уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);
 2. акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;
 3. решење надлежног органа о промени адресе, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број);
 4. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева и
 5. доказ о уплати административне таксе.

 

За регистрацију брисања података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о брисању:

 1. записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;
 2. решење надлежног органа који је издао решење о рушењу зграде, у случају рушења зграде;
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева и
 4. доказ о уплати административне таксе.

 

За евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених регистара и/или евиденција, прилаже се:

 1. потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;
 2. потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице и
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева.


Висина административне таксе износи 500,00 динара, а уплаћује се на број жиро рачуна 840-742251843-73 са позивом на број 97 57-240.