КОРАЦИ ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. КОРАК: Одржавање конститутивне седнице скупштине стамбене заједнице

Како би се заказала конститутивна седница скупштине одређене стамбене заједнице, потребно је на видном месту у згради најмање три дана пре датума одржавања седнице истаћи позив. Препорука је да позив на седницу садржи предлог дневног реда.

Чланови скупштине стамбене заједнице са правом гласа су сви власници посебних делова зграде (станова и пословних просторија), док чланови домаћинства и закупци могу присуствовати седници, али не могу гласати за избор управника.

За одржавање и рад седнице скупштине стамбене заједнице потребан је кворум.

На првој седници кворум чини 50%+1 од укупног броја власника. Ако се седница скупштине није могла одржати због недостатка кворума, најмање три, а највише 30 дана од датума када је требало да буде одржана, заказује се поновљена седница скупштине стамбене заједнице. Кворум за поновљену седницу је 1/3 од укупног броја власника.


2. КОРАК: Избор управника стамбене заједнице

Управник се бира из редова чланова скупштине стамбене заједнице коју чине сви власници станова и пословних просторија.

За избор управника стамбене заједнице потребно је да гласа већина присутних чланова скупштине стамбене заједнице (50%+1 од укупног броја присутних власника).

Уколико се не изабере управник из реда чланова скупштине стамбене заједнице бира се професионални управник за чији избор је потребна 2/3 укупног броја гласова.


3. КОРАК: Регистрација стамбене заједнице

У року од 15 дана од избора управника стамбене заједнице, неопходно је извршити регистрацију стамбене заједнице предајом одговарајуће документације на Писарници Општинске управе Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент у Ул. Маршала Тита бр. 89, шалтер бр. 12.

За предају захтева за регистрацију стамбене заједнице потребно је приложити:

  • Попуњен Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице;
  • Попуњен Додатак пријави за регистрацију стамбене заједнице (само уколико се стамбена заједница формира за више улаза једне стамбене зграде);
  • Оргинал записника са конститутивне седнице скупштине стамбене заједнице са Одлуком о избору управника и оргинал записника са неуспеле седнице уколико је управник изабран на поновљеној;
  • Оргинални примерак уплатнице административне таксе која износи 500,00 динара, а уплаћује се на број жиро рачуна 840-742251843-73 позив на број 97 57-240 и
  • Очитана или фотокопирана лична карта управника стамбене заједнице.

Горе наведене обрасце можете преузети на адреси: urbanizam.vrbas.net/stanovanje/obrasci-zahteva.

Предата документа се обрађују и уносе у Регистар стамбених заједница, од стране именованог регистратора у општини Врбас, службеника општинске управе Ирине Влаховић.


4. КОРАК: Преузимање решења о упису у Регистар стамбених заједница

На основу уредно достављене документације за регистрацију стамбене заједнице. Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент доноси Решење о упису у Регистар стамбених заједница. Решење о упису конкретне стамбене заједнице објављује се на сајту Републичког геодетског завода.