pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину: "СУНОКО" доо- Изградња биогасног постројења у Врбасу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Oдсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-40/2019-IV/05
Датум: 19.2.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је за поднет захтев носиоца пројекта „Суноко“ доо из Новог Сада, Булевар ослобођења 60, а у поступку одлучивања о давању сагласности на Студију број П-068-2019 и Студију-измене и допуне број П-077-2019 о процени утицаја на животну средину пројекта- Изградња биогасног постројења снаге 2,4 MW у Врбасу, Кулски пут бб, на катастарској парцели 4006/1 к.о. Врбас-град, које је израдило предузеће за производњу, промет, градњу, пројектовање, инжињеринг и надзор „BOR-ING“ d.о.о. из Куле, Осмог марта 5, донело Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-40/2019-IV/05 од 14.2.2020. године.

Решењем о сагласности на предметну студију:

  1. Дата је сагласност на Студију број П-068-2019 од 2019. године и Студију-измене и допуне број П-077-2019 од 2020. године.
  2. Обавезан је носилац пројекта, „СУНОКО“ дoo из Новог Сада, да пројекат изведе и редовно експлоатише у свему у складу са постојећим мерама и условима за заштиту животне средине и посебно предвиђеним мерама за ову врсту пројекта, за околности дефинисане у предметној Студији, тачка 8- Опис мера за спречавање, смањење и отклањање штетног утицаја пројекта на животну средину и у Студији- измене и допуне, тачке 3. и 4:
  • Мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење;
  • Мере у току изградње објекта;
  • Мере заштите у току експлоатације пројекта (отпадне воде, заштита ваздуха, чврст отпад, заштита ваздуха, мере за смањење непријатног мириса, заштита од буке и одржавање биогасног постројења);
  • Мере заштите у случају акцидента;
  • Мере заштите у случају престанка коришћења или уклањања пројекта.
  1. Обавезан је носилац пројекта „СУНОКО“ дoo из Новог Сада, да при раду постројења и по трајном престанку рада истог спроводи Програм праћења утицаја на животну средину дефинисаног у предметној Студији-измењена и допуњена, тачка 9. и добијене податке редовно доставља Агенцији за заштиту животне средине и надлежном органу за заштиту животне средине

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта је коначно. Против овог решења, подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор, сходно одредбама члана 26. Закона о процени утицаја на животну средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.