pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Oдсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-12/2019-IV/05
Датум: 18.4.2019. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је у поступку одлучивања о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Изградња сушаре за житарице у склопу силоса за житарице 6х2700 m2 + 2х1250 m2, укупног капацитета 24 t/h (при редукцији влаге кукуруза са 28% на 14%), на локацији у Куцури, некатегорисани пут Куцура-Кула, на катастарској парцели број 1915/319 к.о. Куцура, Студија-измењена и допуњена број 19/18-SPU.D од априла 2019. године („Статик“ д.о.о. из Ковина, Смедеревска 72), за чије одлучивање је захтев поднео носилац пројекта „ЛИБЕЛА ПРОДУКТ“ дoo из Змајева, Војвођанске бригаде 72, преко овлашћеног пуномоћника „СТАТИК“ доо из Ковина, Смедеревска 72, донело Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-12/2019-IV/05 од 17.4.2019. године.

Решењем о сагласности на предметну студију:

  1. Дата је сагласност на Студију-измењена и допуњена број 19/18-SPU.D од априла 2019. године.
  2. Обавезан је носилац пројекта, „ЛИБЕЛА ПРОДУКТ“ дoo из Змајева, да пројекат изведе и редовно експлоатише у свему у складу са постојећим мерама и условима за заштиту животне средине и посебно предвиђеним мерама за ову врсту пројекта, за околности дефинисане у предметној Студији- измењена и допуњена, тачка 7. - Опис мера за спречавање, смањење и отклањање штетног утицаја пројекта на животну средину :
  • Мере предвиђене законским и подзаконским актима;
  • Мере у току изградње објекта;
  • Мере предузете и планиране мере заштите животне средине;
  • Мере заштите у случају акцидента.
  1. Носилац пројекта „ЛИБЕЛА ПРОДУКТ“ дoo из Змајева је обавезан да, при раду постројења и по трајном престанку рада истог спроводи Програм праћења утицаја на животну средину дефинисаног у предметној Студији-измењена и допуњена, тачка 8. и добијене податке редовно доставља Агенцији за заштиту животне средине и надлежном органу за заштиту животне средине.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта је коначно. Против овог решења, подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор, сходно одредбама члана 26. Закона о процени утицаја на животну средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Ово Обавештење се објављује на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

 

 

 

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.