| Списак одлука

 • ОДЛУКА  О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
  („Службени лист општине Врбас“ број 11/2015 и 22/2015)
   
 • ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ СПРАТНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА
  („Службени лист општине Врбас“ број 20/2015)

 • ОДЛУКА О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
  („Службени лист општине Врбас“ број  3/2013, 19/2014 и 22/2015)

 • ОДЛУКА О ВИСИНИ И НАЧИНУ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
  („Службени лист општине Врбас“ број 22/2015)

 • ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНИМ  МОНТАЖНИМ  ОБЈЕКТИМА – БИЛБОРДИМА И МЕГАБИЛБОРДИМА  НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
  (Службени лист општине Врбас“ број 5/2014 и 22/2015)

 • ОДЛУКА О  ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
  (Службени лист општине Врбас“, број 3/2015 и 22/2015)

 • ОДЛУКА О УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
  („Службени лист општине Врбас“ број 19/2013 и 22/2015)

 • ОДЛУКА О ПАРКИРАЊУ И ПАРКИРАЛИШТИМА
  („Службени лист општине Врбас“ 3/2015 и 22/2015)

 • ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
  („Службени лист општине Врбас“, број 3/2013 , 7/2014, 10/2014, 11/2014, 3/2015, 5/201511/2015, 13/2015 и 22/2015)

 • ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
  („Службени лист општине Врбас“ 22/2015)

 • ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ОДЛУКА О САНИТАРНО - ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
  („Службени лист општине Врбас“ број 3/2007 и 13/2015)

 • ОДЛУКА О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ НЕПОСРЕДНУ ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ И ЗДРАВЊЕ ЉУДИ СУСЕДНЕ ОБЈЕКТЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
  („Службени лист општине Врбас“ 11/2015)

 • ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
  („Службени лист општине Врбас“ број 15/2010 и 3/2015)