Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Врбас и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Врбас на животну средину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 07-2-133/2019-IV/05
Дана: 24. јуна 2019.године
ВРБАС 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), члана 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) 

Оглашава

Ј А В Н И    У В И Д

У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРБАС

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРБАС НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одлука о  изменама и допунама Просторног плана општине Врбас објављена је у „Службеном листу општине Врбас“, број 18/2016.

 Јавни увид у Нацрт измена и допуна просторног плана општине Врбас и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана на животну средину  одржаће се у трајању од 30 дана, од 25. јуна 2019. године до 25. јула 2019. године.

Нацрт измена и допуна Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана на животну средину биће изложен на јавни увид у просторијама Општинске управе Врбас, у улици Маршала Тита број 89 у Врбасу, сваког радног дана у трајању од 8 до 15 часова.

Нацрт измена и допуна Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана на животну средину биће доступни на увид заинтересованој јавности:

-у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа надлежном за послове просторног планирања-Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент

-у дигиталном облику на званичној интернет страници органа јединице локалне самоуправе www. urbanizam.vrbas.net

Јавна презентација Нацрта измена и допуна Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана на животну средину биће одржана 11.07.2019. године у 11,00 часова у Малој сали Скупштине општине Врбас, на адреси Маршала Тита 89, први спрат.

Примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана на животну средину физичка и правна лица могу доставити у писаној форми на адресу Општинске управе Врбас, Маршала Тита 89, у току трајања јавног увида, до 15 часова 25. јула 2019. године,

 

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 29. јула 2019. године у просторијама Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, са почетком у 15,15 часова.

 

 

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.