ЈАВНИ УВИД поводом израде НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ УЗ ДП Iб РЕДА БРОЈ 15 У К.О. ВРБАС-АТАР

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 07.2-108/2019-IV/05
Дана: 21. маја 2019.године
ВРБАС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна покрајина Војводина
О П Ш Т И Н А   В Р Б А С 

на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019)

оглашава

Ј А В Н И    У В И Д

поводом израде

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ УЗ ДП Iб РЕДА БРОЈ 15 У К.О. ВРБАС-АТАР

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне уз ДП Iб реда број 15 у к.о. Врбас-атар донета је на седници Скупшине општине Врбас 29. децембра 2017. године под бројем 011-109/2017-I/01 и објављена у „Службеном листу општине Врбас“, број 41/2017. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана, од 24. јула до 7. августа 2018. године, у згради општине Врбас у Улици Маршала Тита бр. 89, Врбас, у трајању од 8 до 15 часова и на званичној интернет страници Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, www.vrbas.urbanizam.net.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 23. маја до 21. јуна 2019. године, у згради општине Врбас у Улици Маршала Тита бр. 89, Врбас, у трајању од 8 до 15 часова и на званичној интернет страници Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, www.urbanizam.net.

Заинтересована лица могу доставити примедбе и сугестије на планирана решења у писаном облику Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент у Улици Маршала Тита бр. 89, Врбас, у току трајања јавног увида, закључно са 21. јуном 2019. године, или на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Евидентиране примедбе и сугестије правних и физичких лица могу утицати на планска решења.

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.