Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације изворишта „Водозахват“ у Врбасу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 353-57/2019-IV/05
Дана: 22. априла 2019.године
ВРБАС           

 Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18)  и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015) објављује:

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА „ ВОДОЗАХВАТ“ У ВРБАСУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА ПИТКЕ ВОДЕ ЗАПРЕМИНЕ 1000М3 НА К.П. 1848 К.О. ВРБАС, ДВА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ СИРОВЕ ВОДЕ КАПАЦИТЕТА 50 Л/С НА К.П. 1848 К.О. ВРБАС, 5 БУНАРА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ОПШТИНЕ ВРБАС : Бп-8 НА К.П. 2181 К.О. ВРБАС, Бп-9 НА К.П. 1850 К.О. ВРБАС, Бп-10/2 НА К.П. 1848 К.О. ВРБАС, Бп-11 НА К.П. 2198 К.О. ВРБАС И Бп-12 НА К.П. 2182 К.О. ВРБАС У ВРБАСУ

 

Јавна презентација организоваће се у трајању од 7(седам) дана почев од 23. до 30. априла 2019. године у згради општине Врбас, у улици МаршалаТита број 89 Врбас, у трајању од 8 до 15 часова и на званичној интернет страници Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, www.urbanizam.vrbas.net.

Током трајања јавне презентације биће отворена књига у којој се могу евидентирати примедбе и сугестије заинтересованих лица. Примедбе и сугестије се могу доставити и на електронску адресу Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, www.urbanizam.vrbas.net

По спроведеном поступку и прибављању позитивног мишљења општинске комисије за планове, урбанистички пројекат биће објављен на интернет страници органа јединице локалне самоуправе у року од пет дана од дана потврђивања.

Позивају се сва заитересована фичичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине Општинске управе Врбас. Евидентиране примедбе и сугестије правних и физичких лица могу утицати на урбанистичко решење.

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.