Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на К.П. 7765/1 К.О. Врбас-град за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (п+1) и гараже (п+0)

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средимне и енергетски менаџмент
Број: 07-2-377/2018-IV/05
Дана: 23. јул 2018.године
ВРБАС 

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015) објављује:

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ НА К.П. 7765/1 К.О. ВРБАС-ГРАД ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+1) И ГАРАЖЕ (П+0)

Јавна презентација организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 23. до 30. јула 2018. године у згради општине Врбас у Улици Маршала Тита бр. 89, Врбас, у трајању од 8 до 15 часова и на званичној интернет страници Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, www.urbanizam.vrbas.net.

Током  трајања јавне презентације  биће отворена књига у којој се могу евидентирати примедбе и сугестије заинтересованих лица. Примедбе и сугестије се могу доставити и на електронску адресу Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

По спроведеном поступку и прибављању позитивног мишљења општинске комисије за планове, урбанистички пројекат биће објављен на интернет страници органа јединице локалне самоуправе у року од пет дана од дана потврђивања.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе Врбас. Евидентиране примедбе и сугестије правних и физичких лица могу утицати на урбанистичко решење.          

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.