ТАРИФА ТАКСИ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1.0 ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
(ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, НАДГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:

ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА, ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ИЗРАДУ УСЛОВА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката: 310,00 РСД

 

 • Локална административна такса

прималац: Општина Врбас
рачун прималаца:  840-742251843-73  са позивом на број:  97  57-240

 • за услове према тарифама локалних административних такси, у зависности од величине и намене објекта

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позивати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне Регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52  са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 РСД
 • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 РСД

УСАГЛАШАВАЊЕ:

 • Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана.

 

2.0 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
(ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА И НАДГРАДЊА)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240
- за захтев за све врсте објеката у износу од 310,00 РСД

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 450,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
 • за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 3.600,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
 • за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 5.400,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 3.000,00 РСД
 • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 5.000,00 РСД

 

УСАГЛАШАВАЊЕ:

 • Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана.

 

2.1 ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
(ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА И НАДГРАДЊА)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката у износу од 310,00 РСД

 

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 450,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
 • за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 3.600,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
 • за решење којим се одобрава изградња објеката у износу од 5.400,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 РСД

 

УСАГЛАШАВАЊЕ:

 • Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана.

 

2.2 ОДОБРЕЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗПИ
(РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, ПРОМЕНА НАМЕНЕ БЕЗ/СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДР.)

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката у износу од 310,00 РСД

 

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 450,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
 • за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 3.600,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
 • за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 5.400,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • висина накнаде је 2.000,00 РСД

 

УСАГЛАШАВАЊЕ:

 • Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана.

 

2.3 ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката: 310,00 РСД

 

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за решење којим се одобрава извођење радова у износу од 5.400,00 РСД за класе објеката из категорије „Г“

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • висина накнаде је 500,00 РСД

 

3.0 ПРИЈАВА РАДОВА
(У СКЛАДУ СА ИЗДАТОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ, РЕШЕЊЕМ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ)

ИЗДАВАЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЗА ПОТВРДУ И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката: 310,00 РСД

 

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за потврду о пријави радова у износу од 900,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
 • за потврду о пријави радова у износу од 4.500,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
 • за потврду о пријави радова у износу од 5.400,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајтаЦЕОП-а

 • висина накнаде је 500,00 РСД

 

3.1 ПРИЈЕМ ИЗЈАВЕ О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

ИЗДАВАЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЗА ПОТВРДУ И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката: 310,00 РСД

 

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за потврду о пријему изјаве о завршетку израде темеља/завршетку објекта у конструктивном смислу у износу од 1.350,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
 • за потврду о пријави радова у износу од 2.700,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
 • за потврду о пријави радова у износу од 3.600,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • висина накнаде је 500,00 РСД

 

4.0 ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ИЗ ЧЛАНА 133. ЗА КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА)

ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката: 310,00 РСД

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • висина накнаде је 500,00 РСД

 

5.0 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев у износу од 310,00 РСД

 

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за решење којим се одобрава употреба у износу од 1.800,00 РСД за класе објеката из категорије „А“
 • за решење којим се одобрава употреба у износу од 9.000,00 РСД за класе објеката из категорије „Б“
 • за решење којим се одобрава употреба у износу од 18.000,00 РСД за класе објеката из категорије „В“ и „Г“

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • за издавање и измену употребне дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 РСД
 • за издавање и измену употребне дозволе за класе објеката из категорије „Б“ и „Г“ 2.000,00 РСД

УСАГЛАШАВАЊЕ:

 • Прилажу се таксе из захтева који се усаглашава са роком до 30 дана.

 

6.0 ПОКРЕТАЊЕ ЖАЛБЕ

ПОДНОШЕЊЕ/ЗАМЕНА:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗРАДУ РЕШЕЊА И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката: 310,00 РСД

 

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за жалбу у износу од 460,00 РСД

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • висина накнаде је 500,00 РСД

 

6.1 ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

ПОДНОШЕЊЕ:
ДОКАЗ О УПЛАТИ РЕПУБЛИЧКЕ И ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДА ЦЕОП:

 • Републичка административна такса

прималац: Република Србија
рачун прималаца:  840-742221843-57  са позивом на број:  97  57-240

 • за захтев за све врсте објеката: 310,00 РСД

 

 • Локална административна такса

прималац: Општина Врбас
рачун прималаца:  840-742251843-73  са позивом на број:  97  57-240

 • за приговор у износу од 400,00 РСД

 

 • Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број захтева)

прималац: Агенција за привредне регистре
рачун прималаца:  840-29770845-52 са позивом на број:  97  са сајта ЦЕОП-а

 • висина накнаде је 500,00 РСД

 

7.0 ОСТАЛО
(ОДУСТАНАК, ИСПРАВАК ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ, КЛАУЗУЛА ПРАВОСНАЖНОСТИ И СЛ.)

НЕМА ТАКСИ.

 

 

НАПОМЕНА:            

Републичке административне таксе се могу прилагати у збиру, на једној уплатници.