Тарифа локалне административне таксе

 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

Одељење за урбанизам и стамбене послове  
3.1. Информација о локацији
3.000,00 дин.
3.2. локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне инфраструктуре и прикључака на инфраструктурне објекте)  
- за објекте до 30 м2
3.000,00 дин.
- од 31 м2 до 2оо м2
5.000,00 дин.
- од 2о1 м2 до 400 м2
10.000,00 дин.
- од 401 м2 до 800 м2
13.000,00 дин.
- од 801 м2 до 2000м2
30.000,00 дин.
- од 2001 м2 до 5000 м2
35.000,00 дин.
- од 5001 м2 до 20.000 м2
40.000,00 дин.
- преко 20 000 м2
50.000,00 дин.
3.3. локацијски услови за прикључке на инфраструктурне објекте
3.000,00 дин.
3.4. локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 1.000 метара (водовод, канализација, електромрежа, гасна мрежа, топловод, тт мрежа)
35.000,00 дин.
3.5. локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре преко 1.000 метара
48.000,00 дин.
3.6. приговор
400,00 дин.
3.7. потврда пројекта парцелације и препарцелације  
- до 2 ha
5.000,00 дин.
- од 2,0 до 5,0 ha
10.000,00 дин.
- 5,0 до 10,0 ha
17.000,00 дин.
- преко 10,0 ha
26.000,00 дин.
3.8. за потврду урбанистичког пројекта  
- до 2 ha
5.000,00 дин.
- од 2,0 до 5,0 ha
10.000,00 дин.
- 5,0 до 10,0 ha
17.000,00 дин.
- преко 10,0 ha
26.000,00 дин.
3.9 умножавање, овера и уступање урбанистичких планова
2000,00 дин.
3.10. уверење о посебним деловима објекта, које издаје Одељење
2000,00 дин.
- захтев, молба, предлог, приговор и други поднесак
200,00 дин.
- решење, жалба против решења закључци
500,00 дин.
- разгледање списа из надлежности Одељења за сваки започети сат
300,00 дин.
- за препис аката, односно списа по страници оригинала
200,00 дин.
- уверење, потврда
300,00 дин.
- опомена којом се обвезник позива на плаћање таксе
300,00 дин.
- фотокопирање списа из предмета Одељења по једној страници
100,00 дин.
3.11. за успостављање права службености на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине, за постављање инфраструктурних инсталација (водовод, канализација, електричне инсталације, ПТТ инсталације, кабловске, топлификације, гасовод и слично) такса се наплаћује по дужном метру и то:  
- у грађевинском реону
100,00 дин.
- у ванграђевинском реону
50,00 дин.
- за постављање стубова, бандера, шахтова и слично такса се одређује према површини заузећа, а минимално по метру квадратном, по заузетом метру квадратном
2.000,00 дин.
3.12. за решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право својине, уз накнаду
5.000,00 дин.
3.13. за решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта
5.000,00 дин.
3.14. за решење о исељењу бесправно усељених лица
2.500,00 дин.

 

НАПОМЕНА: Под тачком 3.2. обухваћени су објекти дефинисани чланом 2. тачка 22. Закона о планирању и изградњи. Приговор из тачке 3.6. односи се на обавештења о одбијању потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације и на издате локацијске услове и закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова.

 

 

Уплатница